Skip to main content

De betrokkene geeft toestemming voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens en alle gegevens die zijn verzameld tijdens het selectieproces, zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.


Deze worden behandeld door Gonvarri Material Handling AS met postadres Østensjøveien 27, 0661 Oslo en e-mailadres info@gonvarri-mh.com als de gegevensbeheerder voor de verwerking:

Hoe worden de gegevens verwerkt?

De volgende verwerkingen waarvan de betrokkene op de hoogte is, worden uitgevoerd met de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens:

Abonneren nieuwsbrief

Abonnement op Gonvarri Material Handling Newsletter, een periodieke e-mail met informatie over Gonvarri Material Handling en haar producten voor e-marketing doeleinden.

Internationale vragen

Aanvraagformulier om contact op te nemen met het bedrijf voor informatie over producten en diensten van Gonvarri Material Handling-producten voor e-marketing doeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Om de bovengenoemde verwerkingen uit te voeren, is het noodzakelijk om voor eenieder de volgende informatie van de werknemers te verzamelen:

Abonneren nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email adres

Contact Formulieren

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Stad
 • Land
 • Bedrijf
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Aanvraag

Wat is de wettelijke basis?

Voor deze gegevensverwerkingen zou de rechtsgrond en grondslag gevonden moeten worden in de toestemming verkregen van de betrokkene via de aanvaarding van deze melding op de website van Gonvarri Material Handling.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Abonneren nieuwsbrief

De informatie wordt opgeslagen in de CRM-database en wordt bewaard totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Contact formulieren

De informatie wordt opgeslagen in de CRM-database en wordt maximaal 6 jaar bewaard vanaf de datum van acceptatie of totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Naar wie worden uw gegevens verzonden?

De betrokkene wordt geïnformeerd dat zijn of haar gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.

Wat zijn uw rechten?

De betrokkene heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, evenals het recht om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kan de betrokkene verzoeken om een beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor het uitoefenen of verdedigen van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie, kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Gonvarri Material Handling en/of aan haar gelieerde bedrijven zullen de verwerking van de gegevens staken, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims

Om deze rechten uit te oefenen, en voor elke andere verduidelijking, kan de belanghebbende schrijven naar het hierboven vermelde postadres of het volgende e-mailadres, Privacy.Rights@gonvarri.com, volgens de procedure beschreven op https://www.gonvarri. com/nl/privacy-beheer/